Hoe wordt de VvE bestuurd?

De VvE wordt door alle eigenaren gezamenlijk bestuurd.

Besluiten worden genomen in een algemene ledenvergadering, waarbij in ieder geval de financiële stukken van het voorgaande boekjaar en de begroting over het lopende jaar worden besproken en vastgesteld. Tevens kan in deze vergadering worden gesproken over het uit te voeren onderhoud aan het gebouw. Op basis van de door de leden getekende presentielijst zal worden vastgesteld of er voldoende leden aanwezig zijn voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

Om ervoor te zorgen dat deze besluiten op een correcte wijze worden uitgevoerd kan de vergadering een beheerder (de VvE-beheerder) benoemen.Deze beheerder heeft diverse taken binnen de VvE, waaronder:

  • Het organiseren van vergaderingen en de daarbij horende taken.
  • Het uitvoeren van de besluiten van de vergadering.
  • Het beheren van de financiën van de VvE.
  • Het incasseren van de periodieke bijdragen bij de leden.
  • Het opstellen van de financiële jaarstukken voor de VvE.
  • Het afsluiten van verzekeringen voor de VvE.
  • Het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden en erop toezien dat deze op correcte wijzen worden uitgevoerd.

Mochten er zich in de loop van het jaar bijzondere zaken voordoen dan kan er tussentijds een buitengewone ledenvergadering worden uitgeschreven om alsdan tussentijds tot besluitvorming te komen.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.