Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een appartement is een onderdeel van een gebouw. Veel mensen die een appartement kopen, kopen in feite een appartementsrecht. Dat wil zeggen, dat zij met nog een aantal andere eigenaren, mede-eigenaar zijn van meerdere appartementen in een gebouw of complex, die volgens de appartementenwet via de Vereniging van Eigenaars gezamenlijk het gebouw dienen te onderhouden.

U bent wettelijk verplicht lid van de VvE te zijn. Dit lidmaatschap is dus niet vrijwillig.

Statuten

De VvE moet, volgens de wet, functioneren conform het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten(1992) en de Akte van Splitsing, tezamen ook wel de statuten genoemd. In de statuten zijn diverse zaken geregeld, zoals wat de gemeenschappelijk delen zijn, hoe de Vereniging wordt bestuurd, hoe e.e.a. wordt gefinancierd en hoe de besluitvorming plaatsvindt.

Een actieve, goed functionerende VvE heeft grote voordelen. Zo wordt het onderhoud aan gemeenschappelijke delen voor de gemeenschappelijke eigenaren collectief uitgevoerd en kan dus goedkoper. De verzekeringen moeten gemeenschappelijk worden geregeld. Dit is door collectiviteit over het algemeen goedkoper dan op individuele basis.

Bestuur en ledenvergadering

De vereniging van eigenaars heeft – net als andere verenigingen – een bestuur en een ledenvergadering, de zogenaamde organen van de vereniging. De vergadering van appartementseigenaars (de ledenvergadering) vertegenwoordigt de hoogste macht in de vereniging omdat dit orgaan het bestuur benoemt en eventueel ontslaat.

Met de vergadering van eigenaars wordt dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaars neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft + één) tenzij het splitsingsreglement anders bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht wordt gegeven. Ook stelt zij dan de eventuele extra bijdrage daarvoor vast: Of zij beslist dat iemand om bijzondere redenen het gebruik van zijn flatwoning moet worden ontzegd.

De vergadering moet de begroting van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen boekjaar van de vereniging. De vergadering beslist zo nodig over vervanging van de gezamenlijke c.v.-ketel of het omschakelen van olie op gas. Tenzij uitdrukkelijk anders in het reglement is bepaald, beslist de vergadering van eigenaars over alle zaken, die de eigenaars gemeenschappelijk aangaan.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.